Algemene Voorwaarden

U kunt hier de Algemene Voorwaarden downloaden.

Staalprint.nl is onderdeel van DeVriesICT VOF te Oudwoude

KVKnummer: 01115132

BTW-nummer: NL8169.05.745.B01

1. Algemeen
1.1
In deze voorwaarden wordt Staalprint.nl, gevestigd te Oudwoude aan de Wygeast 40, 9294 KR, aangeduid als contractspartner als afnemer.
1.2
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, orders, facturen en overeenkomsten met Staalprint.nl.
1.3
Naast deze algemene voorwaarden kan Staalprint.nl aanvullende voorwaarden hanteren die specifiek van toepassing zijn op de soort transactie c.q. aard van de werkzaamheden. De aanvullende voorwaarden maken deel uit van deze algemene voorwaarden.
1.4
Een afnemer, die volgens deze algemene voorwaarden Staalprint.nl heeft gecontracteerd, wordt geacht eventueel daarna door hem mondeling, schriftelijk, telegrafisch of per telex op te geven orders of aan te gane overeenkomsten stilzwijgend met toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden akkoord te zijn gegaan.

2. Offertes
2.1
Offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders in de offerte is vermeld.
2.2
De prijscouranten en prijsvermeldingen van Staalprint.nl zijn geen offerte.

3. Totstandkoming van de overeenkomst
3.1
Overeenkomsten komen eerst tot stand nadat een bestelling c.q. opdracht bij Staalprint.nl op haalbaarheid is beoordeeld. Staalprint.nl heeft het recht om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling, in welk geval de afnemer dienovereenkomstig wordt ingelicht.

4. Afbeeldingen
4.1
Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. opgenomen in prijscouranten en folders, gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.
4.2
Alle door Staalprint.nl gemaakte ontwerpen, afbeeldingen, enz. als bedoeld in lid 1 blijven eigendom van Staalprint.nl en mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd of op andere wijze vermenigvuldigd, noch aan derden worden getoond of op enigerlei wijze worden gebruikt.
4.3
Alle afbeeldingen en foto’s van derden behouden het recht zoals deze door de derden is bepaald. Er kan op geen enkele wijze aanspraak worden gemaakt op het eigendomsrecht hiervan.

5. Prijzen en Betaling
5.1
Tenzij anders overeengekomen dient betaling plaats te vinden voordat er over wordt gegaan tot leveren. Prijzen worden inclusief BTW gehanteerd, tenzij anders vermeld.

5.2
Indien betaling niet contant of proforma plaatsvindt dient deze te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Staalprint.nl aan te geven wijze.

5.3
Bij een order boven €500,- kan Staalprint.nl ervoor kiezen de koper een vooruitbetaling van 50% over het gehele aankoopbedrag te laten betalen. Na levering van de skins wordt de koper geacht het restant bedrag te voldoen binnen 14 dagen.

5.4
Bij het in gebreke blijven van betaling is Staalprint.nl gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel te ontbinden.

6. Verzending/aflevering
6.1
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, bepaalt Staalprint.nl de wijze van verzending. In geval Staalprint.nl de wijze van verzending heeft gekozen, reizen de zaken voor risico van Staalprint.nl. De afnemer draagt het risico van de zaken van het ogenblik af waarop de zaken aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden.
6.2
De afnemer is gehouden bij aflevering de zaken in ontvangst te nemen. Bij gebreke daarvan worden de zaken voor rekening en risico van de afnemer opgeslagen.

7. Leveringstermijnen
7.1
De levertermijn gaat in, wanneer over alle technische details overeenstemming is bereikt en nadat alle voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens en tekeningen in het bezit zijn van Staalprint.nl.
7.2
Opgegeven leveringstermijnen worden geacht bij benadering te zijn opgegeven.
7.3
De overeengekomen leveringstermijnen hebben niet tot strekking dat Staalprint.nl na het verstrijken hiervan van rechtswege in verzuim is, doch hiertoe is steeds een nadere schriftelijke ingebrekestelling vereist, waarbij Staalprint.nl een termijn van minimaal 14 dagen zal worden gegund om haar verplichtingen na te komen.
7.4
Overschrijding van een leveringstermijn geeft de afnemer nimmer het recht tot enigerlei schadevergoeding, op ontbinding van de overeenkomst of enige andere actie jegens Staalprint.nl. Dit is slechts anders in geval van opzet of grove schuld van Staalprint.nl of haar leidinggevend personeel, of indien de leveringstermijn met meer dan drie maanden wordt overschreden. Als dan heeft de afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden, echter zonder aanspraak te kunnen maken op enige schadevergoeding.

8. Garantie
8.1
    De afnemer kan geen beroep doen op de garantiebepalingen:

  • indien de afnemer de zaken heeft verwaarloosd
  • indien de afnemer wijzigingen aan de zaken heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen.
  • bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, verkeerde aanbrenging, beschadiging door inwerken van vocht, zuren of door andere van buiten komende oorzaken of onheilen.
  • indien niet op de gebruikelijke dan wel in de gebruiksaanwijzing omschreven wijze is aangebracht.
  • indien de afnemer de zaken op andere wijze onachtzaam heeft behandeld.

Artikel 9 – Herroepingsrecht

Bij producten:

9.1

Alle producten zijn tot stand gebracht overeenkomstig met specificaties van de koper. Het betreft een maatproduct. Derhalve kan zij de producten van persoonlijke aard niet worden teruggezonden hetzij worden herroepen.

9.2

Mocht Staalprint.nl de bestelling niet accepteren, zal Staalprint.nl het langs elektronische weg door de klant aangeleverde materiaal verwijderen. Eventuele informatiedragers en/of fysieke documenten zal Staalprint.nl vernietigen tenzij de klant het materiaal retour wenst te ontvangen. Retourzending vindt slechts plaats op kosten van de klant. Verzendkosten dienen door de klant op verzoek van Staalprint.nl alvorens tot verzending wordt overgegaan voor verzending door Staalprint.nl te worden betaald.

10. Aansprakelijkheidsbeperking
10.1
Staalprint.nl, noch derden die zij betrekt ten behoeve van de totstandkoming of de uitvoering van enige overeenkomst, zijn aansprakelijk voor enige schade, voortvloeiende uit en verband houdende met de overeenkomst, welke afnemer of enig door deze bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derde mocht lijden, direct of indirect, ongeacht wat daarvan de oorzaak is.
10.2
Onverminderd het vorenstaande is Staalprint.nl in ieder geval nimmer aansprakelijk:

  • Voor gegevens in folders, catalogi, reclamemateriaal, offertes e.d.
  • In geval van niet-toerekenbare tekortkomingen (overmacht), zoals bedoeld in artikel 11;
  • Voor bedrijfs- en/of gevolgschade, door welke oorzaak dan ook ontstaan; voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van hulppersonen;
  • Voor schade tengevolge van verlies enigerlei data als vastgelegd op magnetische informatiedragers;
  • Voor schade veroorzaakt door het gebruik van een aan het telefoonnet gekoppeld modem, waaronder begrepen het verlies van gegevens, ontvreemding van gegevens, onjuiste transmissie van gegevens, verminking van data of andere bestanden alsmede het blijven openstaan van telefoonlijnen.

10.3
Indien Staalprint.nl in enig geval, ondanks bovenstaande, voor enige schade aansprakelijk is, aanvaardt Staalprint.nl slechts aansprakelijkheid voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering.
10.4
Indien de verzekering in enig geval niet tot uitkering overgaat, is Staalprint.nl nimmer aansprakelijk voor meer dan het factuurbedrag voor de betreffende overeenkomst.
10.5
De afnemer zal Staalprint.nl vrijwaren voor alle aanspraken van derden jegens Staalprint.nl.
10.6
De in deze voorwaarden opgenomen uitsluitingen c.q. beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Staalprint.nl of haar leidinggevende ondergeschikten.

10. Niet-toerekenbare tekortkomingen
10.1
Indien na totstandkoming van de overeenkomst deze door Staalprint.nl niet kan worden nagekomen ten gevolge van omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren danwel aan Staalprint.nl niet bekend konden zijn, geldt zulks ten aanzien van de afnemer voor Staalprint.nl als een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht).
10.2
Onder omstandigheden als bedoeld onder 1 vallen in ieder geval staking, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, uitvoerverbod, oproer, oorlog, terrorisme, mobilisatie transportonmogelijkheden, invoerbelemmeringen, nalatigheid van leveranciers en/of fabrikanten van Staalprint.nl alsmede hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen, uitsluitingen of andere arbeidsstoornissen en gebeurtenissen welke door Staalprint.nl redelijkerwijs niet te verzekeren zijn.
10.3
Staalprint.nl heeft in geval van overmacht het recht haar verplichtingen op te schorten. Staalprint.nl is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat de uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Staalprint.nl gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. Staalprint.nl behoudt het recht op betaling van het reeds verrichte werk en de gemaakte kosten.
10.4
Staalprint.nl heeft geen bevoegdheid tot opschorten indien nakoming blijvend onmogelijk is of de tijdelijke onmogelijkheid langer dan zes maanden voortduurt. In deze gevallen kan de overeenkomst door de meest gerede partij worden ontbonden, zonder dat de afnemer echter recht heeft op vergoeding van enige schade.

11. Ontbinding
11.1
Indien de afnemer zijn verplichtingen jegens Staalprint.nl niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, alsmede indien zijn faillissement is/wordt aangevraagd, hij in staat van faillissement wordt verklaard, hij surseance van betaling aanvraagt, danwel aan zijn crediteuren of een deel van hen een regeling of een akkoord aanbiedt, voorts bij beslaglegging op zijn activa of een deel daarvan, dan wel hij tot verkoop of liquidatie van zijn bedrijf overgaat, alsmede in geval van overlijden, onder curatele stelling of indien hij op andere wijze het beheer dan wel de leiding over zijn bedrijf, zaken of een deel daarvan verliest, is afnemer van rechtswege in verzuim en is elke vordering, die Staalprint.nl te zijnen laste heeft of verkrijgt, dadelijk en ineens opeisbaar zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist.
11.2
In gevallen onder 1 genoemd, heeft Staalprint.nl het recht, zonder enige ingebrekestelling, harerzijds de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
11.3
Staalprint.nl is te allen tijde bevoegd alsdan schadevergoeding van de afnemer te vorderen, alsmede de geleverde zaken terug te nemen.
11.4
In geval de afnemer de overeenkomst wenst te ontbinden, zal hij te allen tijde eerst De Vries ICT schriftelijk in verzuim stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog haar verplichtingen na te komen, danwel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen afnemer nauwkeurig schriftelijk dient te omschrijven.
11.5
De afnemer heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten, indien hij zelf reeds in verzuim was met nakoming van zijn verplichtingen.
11.6
In geval van gedeeltelijke ontbinding kan de afnemer geen aanspraak maken op ongedaanmaking van reeds door Staalprint.nl verrichte prestaties, en heeft Staalprint.nl onverkort recht op betaling voor de reeds door haar verrichte prestaties.

12. Toepasselijk recht
12.1
Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.